CE-markering

De Europese Commissie stelt sinds 1985 de zogenaamde "Nieuwe Aanpak" Richtlijnen op voor verschillende productgroepen die binnen de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen.

Richtlijnen als uitgangspunt van CE-Markering

De Richtlijn(en) vormen het uitgangspunt van CE-markering en zij stellen essentiële eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER in de handel worden gebracht of in bedrijf worden genomen.

Met "in de handel brengen" wordt bedoeld, de eerste terbeschikkingstelling, tegen betaling of kosteloos, van een in de Richtlijn bedoeld product op de communautaire markt met het oog op de distributie en/of het gebruik ervan op het grondgebied van de Gemeenschap.

De essentiële eisen rondom CE-markering en productaansprakelijkheid zijn globaal geformuleerd en gelden voor verschillende productgroepen. Zo zijn er bijvoorbeeld Nieuwe Aanpak Richtlijnen voor speelgoed, gastoestellen en machines. Op dit moment zijn er zo'n 30 productrichtlijnen voor 30 verschillende productgroepen van kracht.

Stappenplan CE-markering

Bij CE-markering is een uitgebreid stappenplan van toepassing:

 • Stap 1 Vaststellen toepassingsgebied CE-markering
 • Stap 2 Risicobeoordeling en risicoreductie op basis van CE-markering
 • Stap 3 Technisch Dossier (TD) conform CE-markering
 • Stap 4 Gebruikershandleiding
 • Stap 5 EU verklaring van overeenstemming
 • Stap 6 CE-Check
 • Stap 7 CE-markering bij samengestelde machines
 • Stap 8 Borging CE-markering

Wie brengt CE-markering aan?

CE-markering wordt door de fabrikant aangebracht. Let op: een gebruiker kan ook als fabrikant aangemerkt worden. Bijvoorbeeld bij het zelf maken van een machine, het samenstellen van machines of het wijzigen van machines.

Advies over CE-markering door D&F

De expertise van D&F Consulting B.V. richt zich op CE-markering op basis van:

 • (Nieuwe) Machinerichtlijn
 • EMC-Richtlijn
 • Laagspanningsrichtlijn
 • Richtlijn Drukapparatuur (PED)
 • ATEX 114 Richtlijn

Trainingen

Naast advies biedt D&F trainingen aan over CE-markering. Variërend van een ééndaagse cursus CE-markering tot de 4-daagse Machine Safety Specialist (CE) met TUV Persoonscertificaat.

Het is tevens mogelijk om in-company training door ons te laten verzorgen voor een groep medewerkers met dezelfde opleidingsbehoefte in uw bedrijf. Dit geldt voor alle opleidingen die we aanbieden. Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen via info@denf.nl of bellen naar 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340