Warenwetbesluit Drukapparatuur

In het Warenwetbesluit Drukapparatuur is alle regelgeving voor drukapparatuur opgenomen. De regelgeving wordt in twee delen onderscheiden, namelijk in de regelgeving voor de nieuwbouwfase van drukapparatuur en de regelgeving voor de gebruiksfase van drukapparatuur.  

Regelgeving nieuwbouwfase drukapparatuur

In de regelgeving nieuwbouwfase drukapparatuur (het ´basisbesluit´ nr. 311) wordt de Europese richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG in de Nederlandse regelgeving opgenomen. Deze richtlijn (vaak aangeduid met PED, Pressure Equipment Directive) is van toepassing op nieuwbouw-drukapparatuur, waarvan de ontwerpdruk meer dan 0,5 bar bedraagt. Voorbeelden hiervan zijn drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages, armaturen, stoomketels en installaties.

Deze apparatuur moet voorzien zijn van CE-markering om op de markt te kunnen worden gebracht. Hieraan gaat de zogenaamde 'conformiteitsbeoordelingsprocedure' vooraf, waarbij de fabrikant een PED-categorie en een keuringsmodule vaststelt. Bepalend voor de PED-categorie zijn de ontwerpgegevens en het medium. De fabrikant kan uit een aantal keuringsmodules kiezen, die horen bij de vastgestelde PED-categorie. In veel gevallen moet de fabrikant bij dit traject een ´aangemelde keuringsinstelling´ (NoBo: Notified Body) betrekken.    

Regelgeving gebruiksfase drukapparatuur

In de regelgeving gebruiksfase drukapparatuur (de ´wijzigingsbesluiten´ nrs. 339 en 387) worden eisen gesteld aan drukapparatuur in de gebruiksfase, in de vorm van keuringsverplichtingen. Hierbij is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving ervan.

Belangrijke onderwerpen zijn:
- de Keuring vóór Ingebruikneming (´wijzigingsbesluit 1´),
- de Periodieke Herkeuring en de Intredekeuring (´wijzigingsbesluit 2´),
- de zorgplicht van de gebruiker.

De genoemde keuringen worden uitgevoerd door een ´Aangewezen Keuringsinstelling´ (AKI), of door een eigen inspectiedienst (IvG, KvG). Voorafgaand aan de ingebruikname van drukapparatuur moet de gebruiker altijd vaststellen of er wel of geen keuringsplicht bestaat, en zo ja welk keurringstype.

Keuringsplicht drukapparatuur

Bij vastgestelde keuringsplicht moet de gebruiker, voor elke herkeuring, een zogenaamd ´herbeoordelingsplan´ opstellen. Hierin staan de inspecties en/of beproevingen voor de eerstkomende keuring specifiek aangegeven.
Drukapparatuur die niet keuringsplichtig is, valt onder de ´zorgplicht van de gebruiker´. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor het in goede staat houden van de drukapparatuur. Dit vereist een onderhouds- en inspectieplan, bijvoorbeeld een tienjaarlijkse periodieke inwendige inspectie, gecombineerd met een vijfjaarlijkse controle en herafstelling van de veiligheidsappendage. De inhoud en frequentie moet u afstemmen op het gebruiksrisico. Denk hierbij aan ontwerpgegevens, medium, weersinvloeden, locatie etc.     

Fabricage voor eigen gebruik

Bij fabricage voor eigen gebruik gelden de nieuwbouwregels voor drukapparatuur, omdat de gebruiker de rol van fabrikant vervult. CE-markering is in dit geval niet toegestaan wegens het ontbreken van handelsverkeer. 

Kennisteam drukapparatuur

Naast de vele klantopdrachten die wij mogen uitvoeren, heeft D&F ook een Knex!-team  (kennisteam) drukapparatuur dat zich bezighoudt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Warenwetbesluit drukapparatuur. Hierdoor kunt u ervan verzekerd zijn dat onze experts altijd up-to-date zijn en dat wij een hoge kwaliteit leveren.

Training drukapparatuur

Er zijn twee trainingen beschikbaar voor drukapparatuur, voor de gebruiker en voor de ontwerper.

Volg onze training drukapparatuur voor gebruikers.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340