Veilig werken aan machines en overbruggen van veiligheidsfuncties

10/03/11

Een machine heeft verschillende gebruiksfasen. Tijdens de gebruiksfasen onderhoud, reinigen en afstellen gebeuren de meeste ongevallen. Volgens de Machinerichtlijn dient de fabrikant te voorzien in een veilige machine gedurende alle gebruiksfasen tijdens de gehele levenscyclus. Hoe kan het dan gebeuren dat hier regelmatig niet in is voorzien?

Verplichtingen fabrikant en gebruiker.

Aan de fabrikantenzijde komt dit soms door economische redenen, soms door onbekendheid met de wet- en regelgeving en soms doordat tijdens het ontwerp niet goed is meegenomen hoe er onderhoud gepleegd gaat worden. Als dit namelijk met draaiende delen moet geschieden, geldt er een aantal verplichtingen die consequenties hebben voor de veiligheidsbesturing.
Ook de gebruiker heeft zo zijn verplichtingen. Regelmatig worden veiligheidsfuncties omzeild en volgen er geen sancties op dit gevaarlijke gedrag.

Fabrikant en gebruiker dienen dus tijdens het ontwerp te overleggen hoe invulling wordt gegeven aan activiteiten in de diverse gebruiksfasen.

Eisen aan onderhoud en reinigen aan een machine.

Eisen die de fabrikant in zijn ontwerp dient mee te nemen zijn de eisen zoals hieronder beschreven ten aanzien van onderhoud en reiniging.
De machinerichtlijn 2006/42/EG beschrijft hierover in bijlage 1:
Punt 1.6.1. Onderhoud van de machine
- De afstel- en onderhoudspunten moeten zich buiten de gevarenzones bevinden. Afstelling, onderhoud, reparatie en reiniging moeten kunnen plaatsvinden als de machine tot stilstand is gekomen.
- Indien aan één of meer van bovenstaande voorwaarden om technische redenen niet kan worden voldaan, moeten maatregelen worden genomen om te waarborgen dat deze verrichtingen veilig kunnen worden uitgevoerd (zie punt 1.2.5 uit de machinerichtlijn hierna).

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340