Resultaten van de Mini Barometer Veiligheidsklimaat ®

14/04/12

In samenwerking met Heliview heeft D&F Consulting B.V. een onderzoek opgezet onder de bezoekers van het congres “Industriële Veiligheid 2010”. Heliview en D&F Consulting B.V. wilden weten wat de perceptie is van de veiligheidscultuur binnen de organisatie van de aanwezige bezoekers. Bijna de helft van alle aanwezige bezoekers heeft voorafgaand aan het congres de “Online Mini Barometer Veiligheidsklimaat®” ingevuld.

Generieke resultaten

In het onderzoek zijn er 16 meerkeuzevragen beantwoord. In totaal hebben 183 van de 387 congres-bezoekers de Barometer ingevuld. Dit is een response percentage van 47%, waaruit het volgende spindiagram komt:

De percentage horende bij het spindiagram:

Management commitment 21%
Communicatie 44%
Leiderschap 46%
Betrokkenheid 33%
Bewustzijn 82%
Competenties 34%
Attitudes 63%
Gedrag 32%

Generieke conclusies

Het valt direct op dat de onderwerpen management commitment (21%), betrokkenheid (33%), competenties (34%) en gedrag (32%) laag scoren. Hoog scoren zijn de onderwerpen bewustzijn (82%) en attitudes (63%). De deelnemers geven hierbij aan dat veiligheidsbewustzijn goed ontwikkeld is en dat de attitude richting het onderwerp veiligheid positief is.

Dan zouden we toch ook een hoge score op veilig gedrag kunnen verwachten? Echter uit het onderzoek blijkt dat veilig gedrag laag scoort (32%). Blijkbaar bestaan er bij veel organisaties nog steeds belemmeringen die veilig werken in de weg staan.

Dit fenomeen is ons niet vreemd. We ervaren dit regelmatig in de dagelijkse praktijk. Gedrag wordt in grote mate beïnvloed door de fysieke en de sociale omgeving rondom de medewerker. Medewerkers laten onveilig gedrag zien, als automatische reactie op externe prikkels (de omgeving en de groep), waardoor bewust weloverwogen keuzes een zeldzaamheid zijn gedurende de werkdag. Er zijn onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat 95% van ons gedrag onbewust tot stand komt. Onveilig gedrag komt bijna zonder uitzondering voort uit een positieve intentie (het levert snelheid op, status, gemak, aanzien, aandacht etc.). Gelukkig zijn er technieken ontwikkeld om dit soort onbewust onveilig gedrag te beïnvloeden, zodat we ongevallen kunnen voorkomen.

Als we kijken hoe de individuele vragen scoren dan is een mogelijk gebrek aan management commitment te wijten aan een onvoldoende aanwezigheid van de managers op de werkvloer om over veiligheid te praten (46% geeft hiervoor een onvoldoende). Een vraag die hiermee sterk in verband staat is terug te vinden onder betrokkenheid. Veel deelnemers geven aan dat de managers zelden de mening van de medewerkers vragen over veiligheid (40% geeft een onvoldoende). Een laag scorende vraag onder competenties geeft aan dat medewerkers zelden een, op de eigen werkzaamheden toegesneden, veiligheidstraining volgen (48% geeft een onvoldoende). Onder gedrag geven veel deelnemers aan dat er binnen de organisatie regelmatig beveiligingen
overbrugd worden (49% geeft dit aan).

Samenvattend toont dit onderzoek aan dat bij de deelnemers de perceptie aanwezig is dat veiligheidsbewustzijn en veiligheidsattitude goed ontwikkeld is. Desondanks wordt er toch regelmatig onveilig gewerkt. Een drietal randvoorwaarden die vanuit het management gestuurd zouden moeten worden, ontbreken te weten;

  1. Zichtbare en actieve betrokkenheid van het management;
  2. De ontwikkeling van concreet specifieke kennis en vaardigheden rondom veiligheid;
  3. Het betrekken van medewerkers bij veiligheidsactiviteiten en beslissingen.

Conclusie van dit onderzoek is dat de deelnemers hebben aangegeven dat er verbeteringen in hun eigen organisatie ten opzichte van de veiligheidscultuur mogelijk zijn. Uiteraard geeft dit onderzoek een algemeen beeld en kan deze situatie per organisatie verschillen. In grote lijnen kunnen we concluderen dat de noodzakelijke interventies actief moeten worden aangestuurd door het hoger management van de organisaties. Gedragsbeïnvloeding op de werkvloer is mogelijk door enerzijds aansturing door de direct leidinggevenden en anderzijds actieve betrokkenheid van medewerkers bij veiligheidsactiviteiten en beslissingen.

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek behoefte om uw specifieke situatie te bespreken dan kan dat! Belt u ons via +31 (0)76 5040340 en vraag naar één van onze cultuur- en gedragsadviseurs.

Geschreven door: Gerd-Jan Frijters, Founder/Directeur ontwikkeling D&F; 18-01-2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340