Nieuws: De RI&E nu ook voor werknemers!

05/10/10

Uw werkgever is al sinds 1 januari 1994 verplicht om een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staan de risico's voor uw veiligheid en gezondheid op uw werkplek aangegeven. Aan de hand van deze risico’s moet uw werkgever een plan van aanpak opstellen, waarin staat hoe de risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en binnen welke termijn de concrete maatregelen genomen zullen worden. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen en heeft het recht om de RI&E in te zien. Uw werkgever is sinds een wetswijziging van 1 januari 2007 niet verplicht de overige werknemers inzage te geven in de RI&E. Tot zover niets nieuws zal u zeggen. Toch wel! Op 1 april 2010 is door Minister Donner van het Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetswijziging aangekondigd. In deze wetswijziging is onder andere opgenomen dat werknemers weer het recht hebben om de RI&E in te zien. Met de herziening van de Arbeidsomstandighedenwet in 2007 is beoogd de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van bedrijven de ruimte te geven. In de praktijk blijkt nu dat werknemers te weinig inzage krijgen in de RI&E en om dit recht juridisch vast te leggen, is gekozen om het inzagerecht weer in de Arbeidsomstandig-hedenwet op te nemen. In de Arbeidsomstandighedenwet zal aan artikel 5 het volgende (zesde) lid worden toegevoegd: 6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In deze wetswijziging zijn tevens wijzigingen opgenomen waardoor het uitvoeren van een RI&E voor bedrijven met maximaal 25 werknemers eenvoudiger wordt. Gestreefd wordt om de wetswijziging op 1 januari 2011 door te voeren. Geschreven door: Aad Ammerlaan, Consultant, Business unit Machine Safety

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340