Nieuws: Vraag en antwoord: Wat is Management Of Change?

29/07/14

Management of Change is een methodiek om veranderingen te beheersen. Veranderingen of wijzigingen kunnen voorkomen in onder andere de volgende vormen:

 • wijzigingen in machines of installaties
 • wijzigingen in personeelsbezetting
 • wijziging in het proces
 • wijziging van werkwijze (procedures)

Een wijziging kan effect hebben op het vereiste trainingsniveau, technische documentatie of de CE-markering.

Om de veranderingen in de organisatie of in een installatie te kunnen registreren kan een zogeheten ‘verzoek tot wijziging’ instructie (Management of Change) gebruikt worden. Een wijzigingsvoorstel (change request) is een verzoek om een bepaalde verandering aan te brengen in de installatie of het proces. Wijzigingsvoorstellen kunnen het gevolg zijn van storingen die door operators zijn ontdekt; in dit geval spreekt men ook wel van probleemrapporten (bug reports).

Met behulp van het wijzigingsbeheer worden deze verzoeken om verandering centraal geregistreerd. Dit kan zowel op papier als digitaal worden gedaan. Het is mogelijk dat een wijzigingsvoorstel niet wordt gehonoreerd, bijvoorbeeld omdat deze verandering onevenredig veel werk of financiële middelen kost. In dat geval wordt de argumentatie van de beslissing geregistreerd en aan de indiener meegedeeld.

Als de wijziging wel in behandeling wordt genomen, wordt geregistreerd welke veranderingen nodig zijn. Door het wijzigingsbeheer kunnen alle wijzigingen die een installatie ondergaat centraal geregistreerd en gecoördineerd worden.

Een wijzigingsvoorstel moet tenminste de onderstaande punten bevatten:

 • volgnummer;
 • naam / functie / telefoonnummer indiener;
 • datum indienen verzoek / melding;
 • reden van het verzoek / melding;
 • identificatie van het deel van de installatie / component waarop het verzoek / melding betrekking heeft;
 • omschrijving van het verzoek / melding;
 • prioriteit van de wijziging / melding:
 • hoog: directe actie noodzakelijk;
 • normaal: actie na overleg;
 • laag: actie bijvoorbeeld bij plegen preventief / groot onderhoud.
 • status wijzigingsvoorstel (ingediend / in behandeling / afgerond / afgewezen);
 • aan wie behandeling is toegewezen;
 • instructie bij behandeling / argumentatie bij afwijzing;
 • wanneer en wat aan de indiener is gerapporteerd.

Implementatie van de wijziging

Een Management of Change procedure kan de volgende stappen bevatten voor de implementatie van een wijziging:

 1. Identificeer verandering (technisch, personeel, proces)
 2. Evalueer verandering (wat kan er mis gaan, Wet- en Regelgeving)
 3. Communiceer met afdelingsmanagers
 4. Maak een dossier en een projectgroep
 5. Risicobeoordeling (uitvoeren of bijwerken)
 6. Goedkeuring
 7. Communiceer met alle betrokkenen (eventueel extra training of voorlichting)
 8. Implementeer
 9. Risico-evaluatie (alle risico’s afdoende gereduceerd)
 10. Documenteer (schema’s, tekeningen, dossiers, EVD, procedures, handleidingen bijwerken)

Management Of Change in uw bedrijf toepassen

D&F adviseert bedrijven in alle facetten van Mangement of Change zoals hierboven benoemd. Heeft u een vraag of wenst u een afspraak in te plannen?

Neem dan contact met ons op via:

 

Bron: Explosieveiligheid in 100 vragen boekje.

Alle nieuws van 2014

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340