Nieuws: Consequenties ‘Brexit’ voor fabrikanten van CE-gemarkeerde producten

30/06/16

Voor veel productsoorten geldt dat deze enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER, bestaande uit de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.) verhandeld mogen worden wanneer deze zijn voorzien van een CE-markering. Door de CE-markering (en bijbehorende EG- of EU- verklaring van overeenstemming) verklaart een fabrikant dat een product voldoet aan de van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. De Machinerichtlijn (2006/42/EG), de EMC-richtlijn (2014/30EU) en de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) samen met nog ongeveer 27 andere productrichtlijnen zijn voorbeelden van Europese productrichtlijnen die CE-markering vereisen.

Verhandelen van CE-gemarkeerde producten

In Europa is het zo geregeld dat deze richtlijnen gepubliceerd worden aan de lidstaten die een bepaalde tijd krijgen om deze te implementeren in de nationale wetgeving. Een voorbeeld hiervan betreft de Machinerichtlijn die in Nederland is opgenomen in het Warenwetbesluit machines en in het Verenigd Koninkrijk in ‘The Supply of Machinery (Safety) Regulations’.

CE-markeringDat producten die onder de CE-productrichtlijnen vallen enkel binnen de EER verhandeld mogen worden wanneer ze aan de van toepassing zijnde productrichtlijnen voldoen, betekent niet dat een fabrikant van buiten de EER zijn producten binnen de EER niet op de markt mag brengen. Nog steeds geldt dat deze producten moeten voldoen aan de relevante productrichtlijnen en dat deze onder andere met CE-markering en EG verklaring van overeenstemming moeten worden geleverd. Voor een buiten de EER gevestigde fabrikant bestaan er drie opties om CE-gemarkeerde producten binnen de EER te kunnen verhandelen:

  1. Hij zorgt voor een ‘gemachtigde’ binnen de EER die de verantwoordelijkheid voor het fabrikantschap op zich neemt.
  2. De verantwoordelijkheid op het controleren of de te verhandelen producten aan de relevante productrichtlijnen voldoen wordt belegd bij de importeur. De importeur is de partij binnen de EER die het product voor het eerst binnen de EER ‘op de markt brengt’
  3. Hij verkoopt zijn product rechtstreeks aan de eindgebruiker. Dit betekent controle door douane plus de ‘Arbo-plicht’ conform Richtlijn Arbeidsmiddelen door van de eindgebruiker.

Kortom, een product dat onder de CE-regelgeving valt moet wanneer dit binnen de EER op de markt gebracht wordt (aantoonbaar) voldoen aan de CE-regelgeving, leer meer hierover in de training CE-markering. Wat betekent dit voor het Verenigd Koninkrijk en vooral voor fabrikanten die daar gevestigd zijn, nu de ‘Brexit’ een feit lijkt te zijn? Invloed Brexit CE-regelgeving

Invloed Brexit op CE-regelgeving

Omdat het Verenigd Koningrijk gewend is aan de EG-regelgeving (zelfs één van de koplopers is), voorzien wij geen grote veranderingen qua impact op het handelsverkeer. De meest logische oplossing zou zijn als er een ‘Mutual Recognition Agreement’ wordt gesloten tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Een alternatief kan zijn dat het Verenigd Koningrijk de Europese Unie verlaat, maar wel onderdeel blijft van de EER (net zoals bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland). Ook wanneer dat niet het geval is, zullen de consequenties zeker op ‘korte’ termijn voor de fabrikanten wellicht meevallen. D&F Consulting BV acht het niet waarschijnlijk dat de nationale wetgeving van het Verenigd Koningrijk (waarin de Europese productlijnen momenteel zijn geïntegreerd), ingrijpend zal wijzigen. De meest voor de hand liggende oplossing is dat de UK het ‘CE-niveau’ wil handhaven en om dat te bereiken een daarvoor beschikbare route kiest.

consequenties voor de toekomst

De vraag is hoe het Verenigd Koningrijk in de toekomst na de ‘Brexit’ om zal gaan met wijzigingen en/of nieuwe Europese Productrichtlijnen. Een slechts theoretische maar onwaarschijnlijke mogelijkheid zou kunnen zijn dat besloten wordt om andere (zwaardere of lichter) eisen op te nemen in de nationale wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit zou aanzienlijke problemen voor de nationale fabrikanten op kunnen leveren. De consequentie zou dan kunnen zijn dat deze fabrikanten ofwel hun producten niet meer binnen de EER op de markt kunnen brengen, ofwel dat ze een tweetal versies van een hun product moeten gaan ontwikkelen, voor de nationale markt en voor de EU-markt.

Wat verder onduidelijk is en wat af gaat hangen van de uitkomst van de onderhandelingen over het terugtrekken uit de EU, is wat de consequenties zijn voor de deelname aan de zogenoemde ‘EU committees’ zoals de ‘Machinery working group’. Daarnaast kan ook de Engelse taal komen te vervallen als officiële taal van de gemeenschap. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing die in de taal van de lidstaat beschikbaar moet zijn, mag het Technisch Dossier in een willekeurige officiële taal van de gemeenschap opgesteld worden. De Brexit zou dus tot gevolg kunnen hebben dat fabrikanten hun Technisch Dossiers in een andere taal dan in de Engelse taal moeten gaan opstellen.

Internationale fabrikanten

Ook kan de Brexit voor andere internationale fabrikanten problemen opleveren wanneer zij enkel een importeur of gemachtigde in het Verenigd Koninkrijk hebben. Deze fabrikanten zullen wellicht op zoek moeten naar een alternatief binnen de EER. Zeker voor Engelstalige fabrikanten van buiten de EER had het Verenigd Koningrijk een communicatievoordeel als keuze voor de vestiging voor een gemachtigde of importeur. Wanneer er een andere persoon wordt gemachtigd voor het samenstellen van het Technisch Dossier, dan moet dit ook aangepast worden op de EG/EU verklaringen van overeenstemming. Naast gevolgen voor fabrikanten kan de aanstaande Brexit ook gevolgen hebben voor de zogenoemde ‘Notified Bodies’ die wellicht hun accreditatie zouden kunnen verliezen.

onderhandelingen en afspraken bepalen de impact

De 'Brexit' betekent niet het einde van CE-gemarkeerde producten uit het Verenigd Koninkrijk, maar zal zeker invloed hebben op fabrikanten, importeurs en gemachtigde personen van CE-gemarkeerde producten die verband houden met het Verenigd Koninkrijk. Wat echter de invloed en impact precies zal zijn, is afhankelijk van de afspraken op dit vlak die tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk gemaakt worden. Dit zal ongetwijfeld niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, de bal ligt bij het Verenigd Koninkrijk!
afspraken Brexit CE-markering

 

 

 

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsitem of wilt u meer informatie over machineveiligheid en/of CE-markering, neem dan direct vrijblijvend contact met ons op:

Wij helpen u graag!

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340